تاريخ : ۹۱/۰۳/۳۱ | | نویسنده عزیز : سیّد محمّد رضا حسینی
 

نمون طرح درس سالانه علوم تجربی سوم ابتدایی سال 87-88

شما نیز میتوانید مانند نمونه برای خود طرح درس سالانه درست کنید .

 

بسمه تعالی

جدول طرح درس سالانه

هدف کلي: کسب دانش و مهارت و نگرش های ضروری

سال تحصيلي : 1387-88

کلاس : سوم

درس : علوم تجربی

فعاليت هاي ديگر و مواد لازم

هدف هاي کلي درس

موضوعات و عنوان هاي دروس

فصل ها

تاريخ

روز

جلسه

هفته ها

ماهها

شنبه

جلسه اول

اول

مهر ماه

شهادت امام علی (ع)

7/1

دوشنبه

جلسه دوم

معارفه

7/4

پنجشنبه

جلسه سوم

مانند دانشمندان فکر کنید

6 تا 9

7/6

شنبه

جلسه اول

دوم

نیاز های جانوران

اول

10

7/8

دوشنبه

جلسه دوم

نیاز به جای مناسب

فکر کنید

11

7/11

پنجشنبه

جلسه سوم

جمع آوری اطّلاعات

12

7/13

شنبه

جلسه اول

سوم

نیاز به لانه

فکر کنید

13

7/15

دوشنبه

جلسه دوم

نیاز به غذا

فکر کنید

14

7/18

پنجشنبه

جلسه سوم

مقایسه کنید

مشاهده کنید

15

7/20

شنبه

جلسه اول

چهارم

جمع آوری اطلاعات

16

7/22

دوشنبه

جلسه دوم

نیاز به هوا

فکر کنید

17

7/25

پنجشنبه

جلسه سوم

فعّالیّت

فکر کنید

18

7/27

شنبه

جلسه اول

پنجم

ارزشیابی ماهیانه

7/29

دوشنبه

جلسه دوم

پنجشنبه

جلسه سوم

شنبه

جلسه اول

اول

آبان ماه

دوشنبه

جلسه دوم

آیا در خاک ، هوا وجود دارد ؟

فعالیت

فکر کنید

19

8/2

پنجشنبه

جلسه سوم

شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع)

8/4

شنبه

جلسه اول

دوم

نیاز به آب

فکر کنید

20

8/6

دوشنبه

جلسه دوم

نیاز به همکاری

21

8/9

پنجشنبه

جلسه سوم

جانوران مهره دار

دوم

22

8/11

شنبه

جلسه اول

سوم

مقایسه کنید

23

8/13

دوشنبه

جلسه دوم

محلّ ستون مهره ها ، در پشت بدن جانور است.

24

8/16

پنجشنبه

جلسه سوم

ماهی ها

مشاهده کنید

مشاهده کنید

فکر کنید

25 و 26

8/18

شنبه

جلسه اول

چهارم

دوزیستان

مشاهده کنید

27

8/20

دوشنبه

جلسه دوم

خزندگان

28

8/23

پنجشنبه

جلسه سوم

پرندگان

جمع آوری اطلاعات

مقایسه کنید

جمع آوری اطلاعات

29 تا 31

8/25

شنبه

جلسه اول

پنجم

پستانداران

طبقه بندی کنید

32 و 33

8/27

دوشنبه

جلسه دوم

ارزشیابی ماهیانه

8/30

پنجشنبه

جلسه سوم

شنبه

جلسه اول

اول

آذر ماه

دوشنبه

جلسه دوم

پنجشنبه

جلسه سوم

گوناگونی گیاهان

سوم

34

9/2

شنبه

جلسه اول

دوم

ریشه ، ساقه ، و برگ قسمت های اصلی گیاه اند.

35

9/4

دوشنبه

جلسه دوم

ریشه

مشاهده کنید

فکر کنید

36

9/7

پنجشنبه

جلسه سوم

ساقه

مشاهده کنید

فکر کنید

37

9/9

شنبه

جلسه اول

سوم

برگ

مشاهده کنید

38

9/11

دوشنبه

جلسه دوم

گل

مشاهده کنید

39

9/14

پنجشنبه

جلسه سوم

مقاسیه کنید

40 تا 43

9/16

شنبه

جلسه اول

چهارم

گرما و مواد 1

چهارم

44

9/18

دوشنبه

جلسه دوم

تبدیل جامد و مایع به یک دیگر

مشاهده کنید

مشاهده کنید

مشاهده کنید

گفت و گو کنید

45 تا 47

9/21

پنجشنبه

جلسه سوم

تبدیل مایع و گاز به یکدیگر

آزمایش کنید

48

9/23

شنبه

جلسه اول

پنجم

مشاهده کنید

فکر کنید

پایخ دهید

فکر کنید

49

9/25

دوشنبه

جلسه دوم

آزمایش کنید

مشاهده کنید

50 و 51

9/28

پنجشنبه

جلسه سوم

ارزشیابی ماهیانه

9/30

شنبه

جلسه اول

ششم

دوشنبه

جلسه دوم

پنجشنبه

جلسه سوم

شنبه

جلسه اول

اول

دي ماه

گرما و مواد 2

پنجم

52

10/2

دوشنبه

جلسه دوم

اثر گرما بر مواد

آزمایش کنید

اثر گرما بر موادّ جامد

فکر کنید

53 و 54

10/5

پنجشنبه

جلسه سوم

مشاهده کنید

اثر گرما بر مواد مایع

فکر کنید

55

10/7

شنبه

جلسه اول

دوم

دماسنج بسازید

فعالیت

56 و 57

10/9

دوشنبه

جلسه دوم

مشاهده کنید

آزمایش کنید

فکر کنید

58 و 59

10/12

پنجشنبه

جلسه سوم

پیش بینی کنید

فکر کنید

پاسخ دهید

فکر کنید

60 و 61

10/14

شنبه

جلسه اول

سوم

انرژی چیست ؟

ششم

62

10/16

دوشنبه

جلسه دوم

بررسی تصاویر

گفت و گو کنید

63 و 64

10/19

پنجشنبه

جلسه سوم

انرژی حرکتی

مقایسه کنید

گفت و گو کنید

65

10/21

شنبه

جلسه اول

چهارم

انرژی گرمایی

انرژی نورانی

گفت و گو کنید

66

10/23

دوشنبه

جلسه دوم

انرژی صوتی

فعالیت

67

10/26

پنجشنبه

جلسه سوم

انرژی الکتریکی

جمع آوری اطلاعات

فکر کنید

68 و 69

10/28

شنبه

جلسه اول

پنجم

ارزشیابی ماهیانه

10/30

دوشنبه

جلسه دوم

پنجشنبه

جلسه سوم

شنبه

جلسه اول

اول

بهمن ماه

دوشنبه

جلسه دوم

انرزی ها به هم تبدیل می شوند

بسازید

گفت و گو کنید

70 و 71

11/3

پنجشنبه

جلسه سوم

11/5

شنبه

جلسه اول

دوم

امتحان ترم اول

11/7

دوشنبه

جلسه دوم

امتحان ترم اول

11/10

پنجشنبه

جلسه سوم

11/12

شنبه

جلسه اول

سوم

11/14

دوشنبه

جلسه دوم

11/17

پنجشنبه

جلسه سوم

11/19

شنبه

جلسه اول

چهارم

11/21

دوشنبه

جلسه دوم

11/24

پنجشنبه

جلسه سوم

ارزشیابی ماهیانه

11/26

شنبه

جلسه اول

پنجم

اربعین حسینی

11/28

دوشنبه

جلسه دوم

پنجشنبه

جلسه سوم

شنبه

جلسه اول

اول

اسفند ماه

دوشنبه

جلسه دوم

منابع انرژی

هفتم

72

12/1

پنجشنبه

جلسه سوم

منابع انرژی

گفت و گو کنید

تحقیق کنید

73

12/3

شنبه

جلسه اول

دوم

بسازید

بسازید

74 و 75

12/5

دوشنبه

جلسه دوم

شهادت حضرت امام رضا (ع)

12/8

پنجشنبه

جلسه سوم

آب جاری و باد ، انرژی دارند.

طراحی کنید

76

12/10

شنبه

جلسه اول

سوم

خورشید انرژی دارد.

بسازید

گفت و گو کنید

77

12/12

دوشنبه

جلسه دوم

انرژی را درست مصرف کنیم

فکر کنید

فکر کنید

78 و 79

12/15

پنجشنبه

جلسه سوم

آب در روی زمین

هشتم

80

12/17

شنبه

جلسه اول

چهارم

در بسیار ی جاها آب پیدا می شود.

فعّالیّت

فکر کنید

81 و 82

12/19

دوشنبه

جلسه دوم

آب در هوا

آب در خشکی

آب در زیر زمین

83 تا 85

12/22

پنجشنبه

جلسه سوم

آزمایش کنید

فکر کنید

آزمایش کنید

86 و 87

12/24

شنبه

جلسه اول

پنجم

آب آشامیدنی

تحقیق کنید

فکر کنید

88 و 89

12/26

دوشنبه

جلسه دوم

ارزشیابی ماهیانه

12/29

پنجشنبه

جلسه سوم

عید نورورز

1/1

شنبه

جلسه اول

اول

فروردين ماه

عید نورورز

1/3

دوشنبه

جلسه دوم

عید نورورز

1/6

پنجشنبه

جلسه سوم

عید نورورز

1/8

شنبه

جلسه اول

دوم

عید نورورز

1/10

دوشنبه

جلسه دوم

عید نورورز

1/13

پنجشنبه

جلسه سوم

دریاها

نهم

90

1/15

شنبه

جلسه اول

سوم

اقیانوس

مشاهده کنید

91

1/17

دوشنبه

جلسه دوم

آزمایش کنید

نمک ها چگونه وارد آب دریا می شوند؟

92 و 93

1/20

پنجشنبه

جلسه سوم

حرکت های آب دریا

94

1/22

شنبه

جلسه اول

چهارم

کف دریا

فکر کنید

95

1/24

دوشنبه

جلسه دوم

استفاده از دریا

گفت و گو کنید

آزمایش کنید

96 تا 98

1/27

پنجشنبه

جلسه سوم

آلودگی دریا

گفت و گو کنید

99

1/29

شنبه

جلسه اول

پنجم

ارزشیابی ماهیانه

1/31

دوشنبه

جلسه دوم

پنجشنبه

جلسه سوم

شنبه

جلسه اول

اول

ارديبهشت ماه

دوشنبه

جلسه دوم

اندام های حرکتی

دهم

100

2/3

پنجشنبه

جلسه سوم

ماهیچه ها

101

2/5

شنبه

جلسه اول

دوم

استخوان ها

فکر کنید

مقایسه کنید

102 و 103

2/7

دوشنبه

جلسه دوم

مفصل ها

104

2/10

پنجشنبه

جلسه سوم

آسیب های استخوان و ماهیچه

آزمایش کنید

فکر کنید

گفت و گو کنید

105 و 107

2/12

شنبه

جلسه اول

سوم

دستگاه گوارش

یازده

108

2/14

دوشنبه

جلسه دوم

دستگاه گوارش

مشاهده کنید

109 تا 111

2/17

پنجشنبه

جلسه سوم

غذای سالم

دوازدهم

112

2/19

شنبه

جلسه اول

چهارم

چه غذاهایی بخوریم ؟

113 تا 115

2/21

دوشنبه

جلسه دوم

دندان های سالم

مشاهده کنید

116

2/24

پنجشنبه

جلسه سوم

آزمایش کنید

تحقیق کنید

117

2/26

شنبه

جلسه اول

پنجم

مرور

2/28

دوشنبه

جلسه دوم

ارزشیابی ماهیانه

2/31

پنجشنبه

جلسه سوم


برچسب‌ها: طرح درس, علوم تجربی

مهمان گرامی خوش آمدید

یا ابا صالح المهدی ادرکنی